Duboisia myoporoidis (pituri), 1923

Duboisia myoporoidis (pituri) by Adam Forster, 1923. Collection of the National Library of Australia